2016թ
N ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
/ԳՀ/ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԲՈՂՈՔԻ ՄՈՒՏՔԻ
ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳՀ ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ
ՕՐԸ
ԲՈՂՈՔԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ/ԳԽ/ՈՒՂԱՐԿՎԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԳԽ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԳՀ ԸՆԴՈՒՆԱԾ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԿ
ՎՃԱՐՈՂԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՈՒՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
1 «Նուշ» ՍՊԸ 17.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/1
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
2 Քաղաքացի Սիլվա Սարգսյան 15.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/2
Բողոքը բավարարվել է 19.01.2016
3 Ա/Ձ Նուբար Բաղդո 15.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ1/3
Բողոքը բավարարվել է մասնակի 19.01.2016
4 Ա/Ձ Կարապետ Թոսունյան 21.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/4
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
5 «Արևիկ Կատինյան» ՍՊԸ 17.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/5
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
6 Ա/Ձ Նաիրա Նազարեթյան 14.12.2015 15.01.2016 - - 15.01.2016
թիվ 1/6
Բողոքը բավարարվել է 20.01.2016
7 Ա/Ձ Բեգլար Իգնատյան 22.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/1
Բողոքը մերժվել է 21.01.2016
8 Ա/Ձ Բիզանթ Քեթենճյան 23.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/2
Բողոքը բավարարվել է 25.01.2016
9 Ա/Ձ Գևորգ Սարգսյան 23.12.2015 19.01.2016 - - 19.01.2016
թիվ 2/3
Բողոքը բավարարվել է 25.01.2016
10 Քաղաքացի Էդուարդ Արսենյան 23.12.2015 19.01.2016 - -