Շահող կտրոն
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՇԱՀՈՂ ԿՏՐՈՆ»  ՎԻՃԱԿԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


ՀԴՄ կտրոնների շահման համար նախատեսված հատուկ համարների 2016թ. հունվարի 9-ին կայացած վիճակահանության արդյունքում հայտնի դարձած շահող թվերն են (առաջին նիշից սկսած հաջորդական հերթականությամբ)`
4 4 0 4 6 1 4 8
 
2016 թվականի հունվարի 9-ին կայացած վիճակահանությանը մասնակցում են 2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում տրամադրված` դարձերեսին հատուկ համար պարունակող ՀԴՄ կտրոնները և 2016թ. փետրվար ամսին տրամադրվելիք` դիմերեսին վիճակահանությանը մասնակից թիվ պարունակող նոր սերնդի՝ բազմաֆունկցիոնալ ՀԴՄ-ներով տպագրված կտրոնները:

Այս վիճակահանության արդյունքներով հարկային (տարածքային) տեսչությունների կողմից հունվար ամսվա ընթացքում կընդունվեն 2015թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում տրամադրված` դարձերեսին հատուկ համարի առաջին կամ վերջին նիշից սկսած` հաջորդական հերթականությամբ 4 և ավելի նիշերի համընկմամբ շահած ՀԴՄ կտրոնները, իսկ փետրվար և մարտ ամիսների ընթացքում կընդունվեն փետրվար ամսվա ընթացքում տրամադրված` դիմերեսին վիճակահանությանը մասնակից թվի առաջին նիշից սկսած՝ ձախից աջ 5 և ավելի նիշերի համընկմամբ  նոր սերնդի՝ բազմաֆունկցիոնալ ՀԴՄ-ներով տպագրված շահած կտրոնները:

Հունվար ամսվա ընթացքում կընդունվեն 2015թ. նոյեմբերին կայացած վիճակահանության արդյունքներով (09246385 շահող թվերով) 2015թ. դեկտեմբեր ամսին տրամադրված` դիմերեսին վիճակահանությանը մասնակից թիվ պարունակող նոր սերնդի՝ բազմաֆունկցիոնալ ՀԴՄ-ներով տպագրված շահած կտրոնները:

Հունվար և փետրվար ամիսների ընթացքում կընդունվեն 2015թ. դեկտեմբերին կայացած վիճակահանության արդյունքներով (48780921 շահող թվերով) հունվար ամսին տրամադրված` դիմերեսին վիճակահանությանը մասնակից թիվ պարունակող նոր սերնդի՝ բազմաֆունկցիոնալ ՀԴՄ-ներով տպագրված շահած կտրոնները:

Շահում եք Դուք, շահում է պետությունը

 
 
 
 


ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ


ՀՀ կառավարության 30 հոկտեմբերի 2008 թվականի «Հարկային վարչարարության օժանդակության նպատակով վիճակահանության անցկացման և պարգևավճարների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1330-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 1 օգոստոսի 2013 թվականի «Հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով բազմաֆունկցիոնալ հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կտրոններով վիճակահության կազմակերպման, անցկացման, պարգևավճարների տրամադրման կարգն ու հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով վիճակահանություն անցկացնող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1330-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 891-Ն որոշում

«ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ. N1330-Ն և 01.08.2013թ. N891-Ն որոշումներով հաստատված կարգերի համապատասխան որպես պարգևավճար այլ գույք կամ իրավունքի տրամադրման քանակի, հաջորդական հերթականության և ժամանակահատվածի մասին» ՊԵԿ-ի հայտարարությունը


ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ. N1330-Ն և 01.08.2013թ. N891-Ն որոշումներով հաստատված հարկային վարչարարությանն օժանդակության նպատակով վիճակահանություն անցկացնող հանձնաժողովի նիստի 12.04.2014թ.-ի թիվ 80 արձանագրությունըՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ


2010 թվականին գործունեությունը դադարեցրած ընկերությունների ցանկ