Բնապահպանական ԵՎ բնօգտագործման վճարներ
Օրենք

Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը (28.11.2011թ ՀՕ-280-Ն)


«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք (28.12.1998թ ՀՕ-270)


«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենք (20.12.2006թ ՀՕ-245-Ն)ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 29.11.2011թ. «Ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» N1901-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 17.10.2001թ. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N986 որոշում  


ՀՀ կառավարության 30.12.1998թ. «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N864 որոշումԳերատեսչական նորմատիվ ակտեր

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 21.03.2013թ. «Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության» և «Հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը հաստատելու մասին» N234-Ն հրաման