Հարկեր, հարկային վարչարարություն
ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Օրենք


«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք (14.04.1997թ. ՀՕ-107)


«Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենք


«Հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» ՀՀ օրենքը


«Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» ՀՀ օրենքը


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 15.12.2011թ. «Հարկային մարմնի ներկայացուցիչ նշանակելու ենթակա հարկ վճարողների` 2012 թվականի ցանկը հաստատելու մասին» N1834-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 10.11.2011թ. «ՀՀ կառավարության որոշումը հարկային մարմնի գործունեության շրջանակներում ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N1487-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1636-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.04.2002թ. «Որոշ ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների ու գների վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկային մարմիններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» N299 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 10.07.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի փետրվարի 8-ի N120-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասի»  N211-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 24.05.2012թ. «Վճարողի այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ենթակա գումարների հաշվանցման կամ վերադարձման համար նախատեսված դիմումի, եզրակացության և ամփոփ տեղեկանքի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության 2007 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 16-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 153-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 23.01.2012թ. «Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման) գրքի հարկային մարմնում հաշվառման և դրոշմակնքման հայտի ձևը հաստատելու մասին» N12-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 12.12.2008թ. «Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» N15-Ն հրաման


ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք (17.05.2000թ. ՀՕ-60) ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

Օրենք


«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենք (22.11.2004թ ՀՕ-129-Ն)

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ՀՀ օրենք (28.11.06թ ՀՕ-220-Ն)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 26.03.2015թ. «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների շահագործման կանոններ հաստատելու մասին» N379-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 01.08.2013թ. «Հսկիչ դրամարկղային մեքենաներին ներկայացվող պահանջները, կիրառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 26.08.2004թ. N1325-Ն ու 01.06.2005թ. N946-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N846-Ն որոշում


ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Օրենք


«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենք (26.12.2002թ ՀՕ-501-Ն)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 08.10.2003թ «Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N1408-Ն որոշում