Գործող հարկային ձԵՎեր
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.07.2014թ. «Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2013 թվականի մայիսի 24-ի № 237-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N437-Ն հրամանը

Դրոշմապիտակների ձեռք բերման համար վճարված գումարը հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) հարկ վճարողին վերադարձման դիմումի լրացման կարգ

Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի ձևեր

Պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար դրոշմապիտակների ձեռք բերման հայտի լրացման կարգ

Ձեռք բերված դրոշմապիտակների օգտագործման մասին էլեկտրոնային եղանակով գրանցումների կատարման կարգ

Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման) գրքի հարկային մարմնում հաշվառման և դրոշմակնքման հայտի ձև

Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարության օրինակելի ձև


Շահութահարկ

Շահութահարկի հաշվարկ (ռեզիդենտների)

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) կողմից ոչ ռեզիդենտին վճարված եկամուտների, պահված շահութահարկի ամփոփ հաշվարկ

Ոչ ռեզիդենտի տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ


Շրջանառության հարկ

Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողների ապրանքային մնացորդի վերաբերյալ տեղեկանքի ձև

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ձև

Շրջանառության հարկի հաշվարկ


Եկամտահարկ

Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական անձանց վճարված (հաշվարկված) եկամուտների, պահված եկամտահարկի հաշվարկ

Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների հաշվարկ

Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկ


Պարտադիր սոցվճարներ

Գործատուների պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվետվություն

Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագիր

Վարձու աշխատողների, նրանց վճարվող աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցների և դրանց հավասարեցված եկամուտների մասին տեղեկությունԱվելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ)

Արտահանման հարկային հայտարարագրերի ձև

Ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձև

ԱԱՀ վճարող համարվելու և որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու վերաբերյալ հայտարարության (միասնական հայտարարության) ձև

ԱԱՀ վճարող չհամարվող և միասնական  հայտարարություն չներկայացրած հարկ վճարողի՝ հարկային մարմնի կողմից որպես ԱԱՀ վճարողի հաշվառումը չեղյալ համարելու մասին դիմումի ձև

Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի և ստացականի ձևեր

Ֆիզիկական անձի իրականացրած գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ձև

ԱԱՀ-ի հաշվարկի ձև և լրացման կարգ

ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների մասով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումի ձև և լրացման կարգ

Դուրu գրված (գնորդներին տրված) եվ (կամ) մատակարարներից uտացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ձև

Հարկային մարմնից ստացված հարկային հաշիվների ձևերի օգտագործման մասին հաշվետվության ձև

Հարկային մարմնից հարկային հաշիվների ձևերի ձեռքբերման հայտի ձև

ԱԱՀ վճարող համարվելու ժամանակաշրջանում դուրս գրած և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկության ձև

Վերակազմակերպված իրավաբանական անձի կողմից դուրս գրված և սահմանված կարգով անվավեր ճանաչված էլեկտրոնային հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկության ձև


Ակցիզային հարկ

Արտահանման հարկային հայտարարագրերի ձև

Ներմուծման հարկային հայտարարագրերի ձև

Ակցիզային հարկի հաշվարկի ձև և լրացման կարգ

Արտահանված՝ ակցիզային հարկով հարկված ապրանքների դիմաց վճարված ակցիզային հարկի գումարների վերադարձման դիմումի ձև


Հաստատագրված վճարներ

Ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների մասին հայտարարությունների ձևեր և լրացման կարգեր (01.04.2012թ.)

Հաստատագրված վճարի սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ձևեր և լրացման կարգեր (մինչև 01.04.2012թ. հաշվետու եռամսյակների համար)

Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության վերսկսման կամ դադարեցման մասին դիմումի ձև և լրացման կարգ

Ծխախոտի հաստատագրված վճարի հաշվարկի ձև և լրացման կարգ


Արտոնագրային վճարներ

Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին հայտարարության ձև (իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար)

Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու մասին դիմում-հայտարարության ձև (աշխատող չունեցող և մինչև 9մլն. դրամ շրջանառություն ունեցող ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) համար)

Իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) արտոնագրի ձև

Ֆիզիկական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերի) արտոնագրի ձև


Գույքային հարկեր

Գույքահարկի հաշվարկի ձև

Հողի հարկի հաշվարկի ձև


Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

Հաշվետու տարում կնքված, փոփոխված և լուծված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների ձև

Ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվության ձև

Հաշվարկ-հաշվետվություն` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների

Հայտ` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 20 և ավելի տոննա բեռնատարողությամբ բեռնատար ավտոմեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու համար հաշվարկված և վճարված ճանապարհային վճարի մասին

Տեղեկանք` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 20 և ավելի տոննա բեռնատարողությամբ ավտոմեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու համար ճանապարհային վճարի վճարումը հաստատելու մասին